ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ | Apni Garibi di halat Dasde hoye fees maaf karwaun lai Arji

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ

Punjabi Applications and Letter ” ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ” , “Apne School de mukh Adhyapak ji Nu Apni Garibi di halat Dasde hoye fees maaf karwaun lai Arji Likho” for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 CBSE PSEB. 

Sharing Is Caring:

Leave a comment