ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ | Fruits Name in Punjabi

Fruits Name in Punjabi and English List | ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ

In this post, we are providing All Fruits names in Punjabi to English. ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਲੇਜੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ,fala de naam in punjabi, ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, Name of Fruits in Punjabi to the English Language with images.

Fruits name in Punjabi- ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠਾਂ 10 fruits name in Punjabi, fruits name English to Punjabi, dry fruits name in Punjabi, winter fruits name in Punjabi ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ :

List of Fruits Name in Punjabi and English 

English                      Punjabi

 1. Apple                      ਸੇਬ – seb
 2. Banana                    ਕੇਲਾ – kelaa
 3. Beetroot            ਚੁਕੰਦਰ – chukandar
 4. Black plum          ਜਾਮੁਨ – jamun
 5. Blueberry            ਬਲੁਬੇਰੀ – bluberi
 6. Cherry               ਚੈਰੀ – cherry
 7. Dates                  ਖਜੂਰ – khajura
 8. Grape                     ਅੰਗੂਰ – angoor
 9. Grapefruit                ਮੋਸੰਮੀ – mosami
 10. Gooseberry         ਆਮਲਾ- aamla

Fruits Name English to Punjabi- ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ

 1. Guava                 ਅਮਰੂਦ- amrud
 2. Kiwi                       ਕੀਵੀ- kiwi
 3. Lychee                    ਲੀਚੀ- lichi
 4. Orange                   ਸੰਤਰਾ- santraa
 5. Papaya                   ਪਪੀਤਾ – papitaa
 6. Peach                     ਆੜੂ – aarru
 7. Pear                     ਨਾਸ਼ਪਤੀ – naashpati
 8. Pineapple              ਅਨਾਨਾਸ – ananaas
 9. Plum                    ਆਲੂਬੁਖਾਹਾ – aaloobukhara
 10. Pomegranate         ਅਨਾਰ – anaar

Fruits name in Punjabi- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

 1. Water melon          ਤਰਬੂਜ਼ – tarbuja
 2. Fig                      ਅੰਜੀਰ – anjira
 3. Mango                 ਅੰਬ – amba
 4. Rose apple            ਜਾਮੁਨ – jamuna
 5. Sapoadilla            ਚੀਕੂ – chiku
 6. Musk melon          ਖਰਬੂਜ਼ਾ – kharbujaa
 7. Mulberry              ਤੂਤ – toot
 8. Raspberry            ਰਸਭਰੀ – rasbhari
 9. Jujube                 ਬੇਰ – ber
 10. Mandarin orange  ਕੀਨੂ – kinnu
 11. Olive                  ਜੈਤੂਨ – jaitun
 12. Palm fruit           ਪਾਮ ਫਲ – Pam phal
 13. Tamarind           ਇਮਲੀ – imli
 14. Strawberry         ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ – straberry
 15. Quince                  ਸਿਰੀਫਲ – sirifala

10 Fruits Name in Punjabi 

 1. ਸੇਬ
 2. ਕੇਲਾ
 3. ਜਾਮੁਨ
 4. ਚੈਰੀ
 5. ਖਜੂਰ
 6. ਅੰਗੂਰ
 7. ਮੋਸੰਮੀ
 8. ਕੀਵੀ
 9. ਅੰਬ
 10. ਤਰਬੂਜ਼

Fruit Name in English To Punjabi | ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ

Fruit Name in English ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫਲ 
almond ਬਦਾਮ
apple ਸੇਬ
apricot ਖੁਰਮਾਨੀ
banana ਕੇਲਾ
berry ਬੈਰੀ
blackberry ਬਲੈਕਬੈਰੀ
cherry ਚੈਰੀ
fig ਅੰਜੀਰ
gooseberry ਗੂਸ੍ਬੇਰੀ
grape ਅੰਗੂਰ

Fruits Name in Punjabi chart | Fruits Name in Punjabi list

Fruit Name in English ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫਲ 
grapefruit ਮੋਸੰਮੀ
kiwi ਕੀਵੀ
lychee ਲੀਚੀ
mango ਅੰਬ
melon ਤਰਬੂਜ਼
nectarine ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ
orange ਸੰਤਰਾ
papaya ਪਪੀਤਾ
peach ਆੜੂ

fala de naam in punjabi | Fruits Name in Punjabi list

Fruit Name in English ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫਲ 
pear ਨਾਸ਼ਪਤੀ
pineapple ਅਨਾਨਾਸ
plum ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ
pomegranate ਅਨਾਰ
quince ਸਿਰੀਫਲ
raspberry ਰਸਭਰੀ
redcurrant ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ
star fruit ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ
strawberry ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ
watermelon ਤਰਬੂਜ਼
ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਜਿਸ ਵਿਚ List of Fruit Names in Punjabi ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਯਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
Sharing Is Caring:

Leave a comment