ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੰਨੇ-ਪੱਤਰ। Application to the Principal for one week leave due to elder sister’s marriage.

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੰਨੇ-ਪੱਤਰ। Application to the Principal for one week leave due to elder … READ MORE