ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ | Apni Garibi di halat Dasde hoye fees maaf karwaun lai Arji

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ Punjabi Applications and Letter ” ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ … READ MORE