ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ। Sabzian de naam punjabi vich.

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ।Punjabi vich sabzian de naam.Vegetables names in punjabi.ਆਓ ਪੜੀਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ,Punjabi vich sabzian de naam,Vegetables names in punjabi ਪੜੋਂਗੇ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ How to write vegetables names in punjabi.

ਆਓ ਪੜੀਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ। 

1.Cauliflower – ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ
2.Cabbage – ਬੰਦ ਗੋਭੀ
3.Lady finger – ਭਿੰਡੀ
4.Potato – ਆਲੋ
5.Tomato – ਟਮਾਟਰ/ਟਮਾਟਾ
6.Brinjal – ਬਤਾਊਂ/ਬੈਂਗਣ
7.Peas – ਮਟਰ
8.Bitter Gourd – ਕਰੇਲਾ
9.Onion – ਪਿਆਜ਼ /ਗੰਢਾ
10.Garlic – ਲਾਸੁਨ
11.Ginger – ਅਦਰਕ
12.Chilli – ਮਿਰਚ
13.Carrot – ਗਾਜਰ
14.Reddish – ਮੂਲੀ
15.Capsicum – ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ
16.Pumpkin – ਕੱਦੂ
17.Cucumber – ਖੀਰਾ
18.Beans – ਫਲੀਆਂ
19.Mushroom – ਖੁੰਭ
20.Sponge gourd – ਤੋਰੀ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ।

Garlic ਲਾਸੁਣ
Cauliflower ਫੁੱਲਗੋਭੀ
Cabbage ਬੰਦ ਗੋਭੀ
Ladyfinger ਭਿੰਡੀ
Potato ਆਲੂ
Tomato ਟਮਾਟਰ
Brinjal ਬਤਾਊਂ/ਬੈਂਗਣ
Peas ਮਟਰ
Bitter gourd ਕਰੇਲਾ
Onion ਗੰਡਾ /ਪਿਆਜ਼ 

Vegetable names in Punjabi.

Ginger ਅਦਰਕ 
Chilli  ਮਿਰਚ 
Carrot  ਗਾਜਰ 
Reddish  ਮੂਲੀ 
Capsicum ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 
Pumpkin  ਕੱਦੂ 
Cucumber  ਖੀਰਾ 
Beans  ਫਲੀਆਂ 
Mushroom ਖੁੰਬ 
Sponge gourd ਤੋਰੀ 

In this post, we have Covered vegetable names in Punjabi Punjabi Language school Punjabi World Learn Punjabi vegetable names English – Punjabi Punjabi vich sabzian de na / Naam for Students who want to learn Punjabi vegetable Name. 

Sharing Is Caring:

Leave a comment