ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚ | Months Name in Punjabi to English

Months Name in Punjabi to English ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। 

English ਪੰਜਾਬੀ  Pinglish ਦੇਸੀ ਨਾਮ 
January ਜਨਵਰੀ Chet ਚੇਤ
February ਫਰਬਰੀ Vaisakh ਵੈਸਾਖ
March ਮਾਰਚ Jeth ਜੇਠ
April ਅਪ੍ਰੈਲ Harh ਹਾੜ੍ਹ
May ਮਈ Sawan ਸਾਵਣ
June ਜੂਨ Bhadon ਭਾਦੋ
July ਜੁਲਾਈ Assu ਅੱਸੂ
August ਅਗਸਤ Kattak ਕੱਤਕ
September ਸਤੰਬਰ Magghar ਮੱਘਰ
October ਅਕਤੂਬਰ Poh ਪੋਹ
November ਨਵੰਬਰ Phagan ਫੱਗਣ

 

Months Name in English to Punjabi ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ

 1. January             ਜਨਵਰੀ 
 2. February           ਫਰਬਰੀ 
 3. March                ਮਾਰਚ 
 4. April                  ਅਪ੍ਰੈਲ 
 5. May                   ਮਈ 
 6. June                  ਜੂਨ
 7. July                   ਜੁਲਾਈ 
 8. August              ਅਗਸਤ 
 9. September        ਸਤੰਬਰ 
 10. October           ਅਕਤੂਬਰ 
 11. November       ਨਵੰਬਰ 
 12. December       ਦਸੰਬਰ 

Punjabi Desi Mahine Months Name | ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 

ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ : ਚੇਤ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੀਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 1. Chet – ਚੇਤ 
 2. Vaisakh – ਵੈਸਾਖ
 3. Jeth – ਜੇਠ
 4. Harh – ਹਾੜ੍ਹ
 5. Sawan – ਸਾਵਣ
 6. Bhadon – ਭਾਦੋ
 7. Assu – ਅੱਸੂ
 8. Kattak – ਕੱਤਕ
 9. Magghar – ਮੱਘਰ
 10. Poh – ਪੋਹ
 11. Magh – ਮਾਘ
 12. Phagan – ਫੱਗਣ

 

Sharing Is Caring:

Leave a comment